Mentale training

MB Sportpsychologie, gevestigd aan Valkenburgstraat 17, 4702 EC Roosendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

  • https://mbsportpsychologie.nl
  • Valkenburgstraat 17, 4702 EC Roosendaal
  • +31622533068

Maaike Bierstekers is de Functionaris Gegevensbescherming van MB Sportpsychologie Hij/zij is te bereiken via info@mbsportpsychologie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
MB Sportpsychologie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mbsportpsychologie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
MB Sportpsychologie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– MB Sportpsychologie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– MB Sportpsychologie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Aanschaf van een cursus en uw account

Bij de aanschaf van een cursus verzoeken wij je om aan ons de volgende Persoonsgegevens te verstrekken:

  • Voornamen;
  • Achternaam;
  • E-mailadres;
  • Adresgegevens.  

Deze gegevens bewaren wij gedurende de tijd dat jouw account in gebruik is.

Reviews, beoordelingen en andere van jou afkomstige informatie

Nadat je met jouw account bent ingelogd, kun je op verschillende wijzen informatie aanleveren. Zo kun je bijvoorbeeld vragen stellen en opdrachten ter beoordeling voorleggen. 

Deze Persoonsgegevens worden verwerkt op grond van jouw toestemming. Je geeft deze informatie namelijk zelf.

Nadat een account is opgeheven blijft de door jou toegevoegde informatie, zoals beoordelingen en reviews, beschikbaar. Indien deze gegevens Persoonsgegevens bevatten, dan zullen wij deze gegevens op jouw verzoek verwijderen wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van IMU, Huddle. Deze software wordt gehost op de server van het bedrijf IMU. Zij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van One.nl. One verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. One heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. One is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van One. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. One heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment Service Provider

Bij de aanschaf van een cursus dien je een betaling te verrichten. De betaling verloopt via de betaalmodule van Mollie (https://www.mollie.com). Mollie is een Payment Service Provider (PSP) en verzorgt de betaling tussen ons en PayPal, jouw bank of creditcard-aanbieder. Jouw inlog-, bank- of creditcardgegevens krijgen wij niet te zien. Mollie laat ons alleen weten of de betaling is geslaagd en zij maakt de betaling vervolgens aan ons over. De betaling zal op jouw bankafschrift onder de volgende tekst worden getoond: “Mollie”, “Stg Mollie Payments” of “Stichting Mollie Payments”.

Reclame

Wij willen jou graag informatie sturen over aanbiedingen en nieuwe Diensten. Dit doen wij per e-mail. Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink.

Geautomatiseerde besluitvorming
MB Sportpsychologie neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MB Sportpsychologie) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
MB Sportpsychologie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen. 

Delen van persoonsgegevens met derden
MB Sportpsychologie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
MB Sportpsychologie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MB Sportpsychologie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mbsportpsychologie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

MB Sportpsychologie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
MB Sportpsychologie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mbsportpsychologie.nl